Start arrow Leader i LGD
Czym jest LEADER Drukuj
 

logoleadera.jpgLEADER+ jest inicjatyw wspólnotow, czyli programem bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla wspó逍racuj帷ych ze sob lokalnych partnerów. W豉dze lokalne, organizacje pozarz康owe, przedsi瑿iorcy otrzymuj pomoc w zwi您ku ze zg豉szanymi przez nie projektami rozwoju na obszarach wiejskich. Program jest finansowany przez Sekcj Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

 

Metoda LEADER-a polega na tym, 瞠 decyzje o tym na co, i w jaki sposób przeznaczy 鈔odki rozwojowe zapadaj na poziomie spo貫czno軼i lokalnej - pod warunkiem 瞠 owa spo貫czno嗆 si zorganizuje w form lokalnego "partnerstwa" zwanego Lokaln Grup Dzia豉nia. Przynajmniej 50% sk豉du jej organu zarz康czego musz stanowi przedstawiciele sektora prywatnego, np. przedsi瑿iorcy i rolnicy z danego obszaru. Do partnerstwa mog si równie przy陰czy ró積e stowarzyszenia, fundacje i organizacje. Musz tak瞠 powsta przejrzyste i kontrolowane przez mieszka鎍ów zasady dysponowania tymi 鈔odkami na poziomie lokalnym oraz spójna strategia rozwoju.

 


 

Jak dzia豉 program LEADER

 

Ca造 program sk豉da si z dwóch schematów:

 

Celem Schematu I jest wsparcie tworzenia Lokalnych Grup Dzia豉nia oraz analizy przez 鈔odowiska lokalne w豉snych mo磧iwo軼i rozwojowych i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). W ramach Schematu I realizowane s dzia豉nia szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, s逝膨ce zaanga穎waniu mieszka鎍ów w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

W Schemacie II potencjalnym beneficjentem s Lokalne Grupy Dzia豉nia, posiadaj帷e odpowiednie do鈍iadczenie i potencja administracyjny niezb璠ny dla zarz康zania 鈔odkami publicznymi. Wdra瘸 b璠 one plany dotycz帷e strategii obejmuj帷e promocj obszarów wiejskich i animowanie wspó逍racy partnerów lokalnych. Schemat II pozwoli na realizacj kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzgl璠niaj帷ych w szczególno軼i rozwój turystyki, ochron oraz promocj 鈔odowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzacj i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a tak瞠 dzia豉nia szkoleniowe. Maksymalny poziom wsparcia dla Schematu II wynosi 1,5 mln PLN.

 

Aby skorzysta ze 鈔odków LEADER+ w Schemacie II Lokalna Grupa Dzia豉nia, która musi przyj望 form prawn i b璠zie odpowiedzialna za realizacj konkretnego projektu, winna przed這篡 strategi dotycz帷 jednego z tematów:

 • zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjno軼i produktów i us逝g terenów wiejskich,
 • poprawa jako軼i 篡cia na obszarach wiejskich,
 • podnoszenie warto軼i lokalnych produktów zw豉szcza przez u豉twianie ma造m jednostkom produkcyjnym dost瘼u do rynków dzi瘯i wspólnym dzia豉niom,
 • wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencja逝 obszarów nale膨cych do sieci Natura 2000.

 

Gówne sk豉dniki uspo貫cznionej inicjatywy rozwoju wsi LEADER

 

 • Zdecentralizowane, zintegrowane, oddolne i lokalne podej軼ie, oparte na: skupieniu si korzy軼iach p造n帷ych z kompleksowego podej軼ia (np. odrzuceniu klasycznych podziaów tematycznych lub sektorowych), umo磧iwieniu wzajemnego kontaktu ró積ych sektorom poprzez zastosowanie rozwi您ania, które umo磧iwi lokalnym uczestnikom wyra瘸nie ich pogl康ów i pomoc w ukszta速owaniu ich roli w rozwoju obszaru, zgodnie z ich w豉snymi d捫eniami i wizj przysz這軼i.
 • Zaanga穎wanie spo貫czno軼i: Zaanga穎wanie spo貫czno軼i umo磧iwia wspólne podejmowanie wyzwa przysz這軼i poprzez przezwyci篹anie apatii i tradycyjnych podziaów, zwalczanie wykluczenia i zapewnianie równowagi pomi璠zy metodami rozwi您a, mo磧iwo軼iami i potrzebami wszystkich sektorów lokalnej spo貫czno軼i.
 • Jednoczenie partnerów na szczeblu lokalnym: LEADER zach璚a do budowania nowego partnerstwa i tworzenia nowych lokalnych struktur zarz康zania, u豉twia tworzenie nowych form wspólnej organizacji. LEADER skupia si na lokalnym podej軼iu i zach璚a do rozwijania lokalnego systemu rz康zenia.
 • Mo磧iwo嗆 praktycznego wdro瞠nia ukrytych pomysów: Procedury wyboru projektu stosowane w inicjatywie LEADER umo磧iwiaj wy這nienie potencjalnych liderów projektu, którzy w przesz這軼i mogli by przeoczeni, upublicznienie ich pomysów i kolektywne pozyskanie i zapewnienie wsparcia na ich wdro瞠nie. LEADER zajmuje si projektami o umiarkowanej skali, mo瞠 wspiera projekty obarczone pewnym ryzykiem, które zazwyczaj nie znajduj zainteresowania u “klasycznej” administracji i instytucji finansowych.

 Inicjatywa LEADER mo瞠 by postrzegana w siedmiu ró積ych aspektach

 

Lokalne podej軼ie – oznacza to formu這wanie programu rozwoju na podstawie specyficznej sytuacji danego obszaru, jego silnych i s豉bych stron. Obszar obj皻y inicjatyw LEADER jest jednorodn jednostk wiejsk, charakteryzuj帷 si wewn皻rzn spójno軼i spo貫czn, wspóln histori i tradycjami, poczuciem jedno軼i itd. Uzasadnienie lokalnego podej軼ia oparte jest na rosn帷ej 鈍iadomo軼i lokalnych liderów na danym obszarze i znaczenia w豉snych zasobów w d捫eniu do trwa貫go rozwoju zrównowa穎nego.

 

Oddolne podej軼ie – zmierza do zach璚enia do partycypacyjnego (opartego na uczestnictwie) sposobu podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym we wszystkich aspektach programu rozwoju. Zaanga穎wanie lokalnych uczestników obejmuje ca陰 wspólnot, spo貫czne i gospodarcze grupy interesu i reprezentatywne instytucje publiczne i prywatne. Oddolne podej軼ie opiera si dwóch dzia豉niach (“animacja” i szkolenie lokalnych grup) i pojawia si na ró積ych etapach programu.

 

Partnerskie podej軼ie i Lokalna Grupa Dzia豉nia (LGD) – LGD to grupa prywatnych i publicznych uczestników dzia豉j帷ych jako partnerzy, pracuj帷a nad formu這waniem strategii i planu dzia豉. LGD jest jedn z najbardziej oryginalnych cech inicjatywy LEADER. Z這穎na z praktyków, posiadaj帷a uprawnienia decyzyjne (osobowo嗆 prawn) oraz do嗆 du篡 bud瞠t Lokalna Grupa Dzia豉nia jest przyk豉dem nowego modelu organizacji, która mo瞠 znacz帷o wp造n望 na równowag instytucjonaln i polityczn obszaru. Udzia reprezentacji sektora prywatnego jest nie mniejszy ni 50%.

 

Innowacja – chocia koncepcja LEADER i jej praktyczne wdra瘸nie s innowacyjne same w sobie, inicjatywa LEADER podkre郵a, 瞠 konkretne dzia豉nia tak瞠 musz by innowacyjne. Mog one dotyczy nowego sposobu promowania lokalnych zasobów, dzia豉 s逝膨cych rozwojowi lokalnemu i nie podejmowanych przez inne programy, dzia豉nia przynosz帷e nowe rozwi您ania problemów obszarów wiejskich albo przynosz帷e w efekcie powstanie nowego produktu, nowego procesu, nowej formy organizacyjnej albo rozwój nowego rynku. Innowacja jest wbudowana w ró積e elementy programu, np. tak瞠 w rozpowszechnianie informacji do innych grup pragn帷ych czerpa inspiracj z dokona w innych miejscach albo zainteresowanych przy陰czeniem si do wspólnego dzia豉nia.

 

Zintegrowane podej軼ie – dzia豉nia i projekty zawarte w planie lokalnego dzia豉nia s powi您ane i koordynowane jako spójna ca這嗆. Integracja mo瞠 dotyczy dzia豉 prowadzonych w jednym sektorze, wszystkich dzia豉 lub grup dzia豉 albo te – co najwa積iejsze – powi您a pomi璠zy ró積ymi grupami uczestników: gospodarczymi, spo貫cznymi, kulturalnymi, ekologicznymi dzia豉j帷ymi na danym obszarze.

 

Tworzenie powi您a i wspó逍raca – sie powi您a LEADER ma na celu prze豉manie izolacji Lokalnych Grup Dzia豉nia i stworzenie podstaw systemu informacji i analiz poszczególnych dzia豉 poprzez u豉twianie wymiany i obiegu informacji o programach rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianie lub transfer innowacji.

 

Lokalne finansowanie i zarz康zanie – przekazywanie Lokalnym Grupom Dzia豉nia powa積ej odpowiedzialno軼i zwi您anej z podejmowaniem decyzji dotycz帷ych finansowania i zarz康zania jest kolejnym elementem podej軼ia LEADER. Autonomia Lokalnych Grup Dzia豉nia ró積i si jednak znacz帷o w poszczególnych krajach.

 Zasoby obszaru wiejskiego, na którym mo瞠 by stosowana metoda LEADER:

 

 • zasoby materialne,
 • zasoby ludzkie,
 • gospodarka i miejsca pracy,
 • umiej皻no軼i i kompetencje,
 • kultura i to窺amo嗆,
 • zarz康zanie i demokracja,
 • wizerunek,
 • relacje zewn皻rzne.

 

Przeanalizowanie tych zasobów i najwa積iejszych dla lokalnej spo貫czno軼i wyzwa pozwala na wypracowanie strategii, specyficznej dla tego obszaru. Dzi瘯i bliskim zwi您kom z obszarem i odpowiedni reprezentatywno軼i ró積ych 鈔odowisk, Lokalna Grupa Dzia豉nia zajmuje si wdra瘸niem takiej strategii.

 Program LEADER w Europie

 

Nazwa LEADER jest skrótem francuskiej nazwy programu Liaison Entre Actions de Development de l’Economie Rurale, która oznacza zwi您ki mi璠zy dzia豉niami na rzecz rozwoju gospodarczego wsi. W ten sposób wskazuje na najwa積iejsz funkcj tego programu – inicjatywy wspólnotowej Unii Europejskiej - rozwój wsi i spo貫czno軼i wiejskich zagro穎nych licznymi problemami spo貫cznymi i gospodarczymi.

 

Geneza programu si璕a ko鎍a lat osiemdziesi徠ych, kiedy europejska wie stan窸a przed zagro瞠niami wywo豉nymi rozwojem masowej ekstensywnej produkcji rolnej – zmniejszaniem liczny gospodarstw (zw豉szcza tych ma造ch rodzinnych), stopniowym wyludnianiem obszarów wiejskich, zanikaniem tradycji i warto軼i krzewionych od wieków przez spo貫czno軼i wiejskie. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zajmuj帷y si problemami wsi i rolnictwa wskazali na potrzeb natychmiastowej interwencji zapobiegaj帷ej tym negatywnym procesom. W ten sposób narodzi豉 si Inicjatywa Wspólnotowa Leader jako nowa metoda, skuteczna w walce z degradacj wsi i spo貫czno軼i wiejskich. W roku 1991 rozpocz皻o wdra瘸nie nowej metody polegaj帷ej na wieloaspektowym rozwoju wsi jako miejsca nie tylko produkcji rolnej, ale tak瞠 rozwoju innych ga喚zi gospodarki, dobrego miejsca do 篡cia, zachowania bogactwa przyrodniczego i kulturowego. Nowo軼i tego podej軼ia by這 tak瞠 szerokie zaanga穎wanie samych mieszka鎍ów w rozwój swojej "ma貫j ojczyzny”.

 

W ci庵u tych pi皻nastu lat Leader przeszed kolejne etapy:

 • LEADER I (1991-1994) INICJACJE - faza wypróbowania nowego podej軼ia do konkretnych obszarów o charakterze zintegrowanym i anga簑j帷ym spo貫czno軼i lokalne. Na tym etapie w realizacj programu w陰czy這 si 217 obszarów wiejskich.
 • LEADER II (1994-1999) UPOWSZECHNIENIE - program ten skupia si na szerszym wykorzystaniu wypracowanego podej軼ia i w陰czeniu dzia豉 innowacyjnych. W program zaanga穎wa造 si kolejne obszary (陰cznie 1000).
 • LEADER+ (2000-2006) KONSOLIDACJA - na tym etapie program wspomaga wdra瘸nie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich, podejmuje wspó逍rac mi璠zynarodow poprzez stworzenie sieci wspó逍racy PREPARE, co daje mo磧iwo嗆 wymiany do鈍iadcze i realizacji wspólnych projektów zmierzaj帷ych do rozwoju obszarów wiejskich. Programem tym obj皻o ponad 900 obszarów wiejskich.

Inicjatywa Wspólnotowa LEADER zosta豉 stworzona i zastosowana jako swoisty eksperyment, jednak szybko znalaz豉 wielu zwolenników i wyzwoli豉 ogromny potencja w mieszka鎍ach wsi europejskiej. Obecnie jest szeroko stosowana w wielu regionach europejskich i przynosi widoczne rezultaty trwa貫go, zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.  W krajach starej pi皻nastki Unii Europejskiej dzia豉j 892 Lokalne Grupy Dzia豉nia w ramach 73 programów. W dziewi璚iu krajach s to programy krajowe, a w sze軼iu - programy przygotowane i obs逝giwane przez w豉dze regionalne.

 


 

 

logoleadera.jpgLokalna Grupa Dzia豉nia (LGD) to grupa prywatnych i publicznych uczestników dzia豉j帷ych jako partnerzy, pracuj帷a nad formu這waniem strategii i planu dzia豉. LGD jest jedn z najbardziej oryginalnych cech inicjatywy LEADER. Z這穎na z praktyków, posiadaj帷a uprawnienia decyzyjne (osobowo嗆 prawn) oraz do嗆 du篡 bud瞠t Lokalna Grupa Dzia豉nia jest przyk豉dem nowego modelu organizacji, która mo瞠 znacz帷o wp造n望 na równowag instytucjonaln i polityczn obszaru. Udzia reprezentacji sektora prywatnego jest nie mniejszy ni 50%.

 

Potencjalnymi uczestnikami Lokalnych Grup Dzia豉nia s: osoby lub ich stowarzyszenia, firmy prywatne i sektor finansowy, instytucje publiczne (lokalne, regionalne, krajowe, europejskie) zajmuj帷e si polityk regionaln, zatrudnieniem, 鈔odowiskiem naturalnym, gospodark, dziedzictwem spo貫cznym i kulturalnym, osadnictwem, koordynacj lokalnej polityki z rozwi您aniami sektorowymi.

 

Potencjalni uczestnicy LGD nale膨 do trzech gównych grup:

 • ludzie lub stowarzyszenia zaanga穎wane przede wszystkim w sprawy spo貫czne, zatrudnienia i jako軼i 篡cia
 • firmy prywatne i sektor finansowy zainteresowane gównie rozwojem firm i zyskiem, jak równie dostosowaniem lokalnej gospodarki do wymogów rynkowych
 • regionalne, krajowe i europejskie instytucje publiczne zainteresowane polityka regionaln, zatrudnieniem, sprawami 鈔odowiska, gospodarki i dziedzictwa spo貫cznego i kulturowego, osiedlaniem nowych mieszka鎍ów i spójno軼i pomi璠zy programami sektorowymi i lokalnymi

Za這瞠niem Lokalnej Grupy Dzia豉nia jest dzia豉nie oddolne. LGD ma dba o rozwój w豉snego regionu, promowa go, wykorzystywa lokalne zasoby. Ma ona form partnerstwa publiczno-prywatnego. Lokalne Grupy Dzia豉nia musz posiada osobowo嗆 prawn i mog przyjmowa form fundacji, stowarzysze lub zwi您ków stowarzysze. Przynajmniej 50% sk豉du jej organu zarz康czego musz stanowi przedstawiciele sektora prywatnego, np. przedsi瑿iorcy i rolnicy z danego obszaru. Do partnerstwa mog si równie przy陰czy ró積e stowarzyszenia, fundacje i organizacje. Warunkiem dzia豉nia takiej grupy jest ch耩 rozwoju w豉snego obszaru. Lokalna Grupa Dzia豉nia to ludzie, którzy chc, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, stworzy lepsze warunki 篡cia dla wszystkich mieszka鎍ów. Partnerzy podejmuj wspólne, praktyczne dzia豉nia dziel帷 si zasobami, odpowiedzialno軼i i korzy軼iami.

 

Partnerstwa spe軟iaj帷e wymogi Lokalnej Grupy Dzia豉nia mog by rejestrowane w formie:

 • Fundacji
 • Stowarzyszenia
 • Zwi您ku stowarzysze

 

Podejmuj帷 decyzj o wyborze jednej z trzech form prawnych, w ramach których mo瞠 funkcjonowa LGD nale篡 wzi望 pod uwag, przede wszystkim rodzaj partnerów tworz帷ych LGD, ich liczb a tak瞠 zakres planowanej dzia豉lno軼i.

 Formy prawne Lokalnej Grupy Dzia豉nia

 

FUNDACJA

W przypadku gdy w sk豉d LGD wchodzi niewielka liczba podmiotów o zró積icowanym charakterze prawnym najkorzystniejsz form b璠zie fundacja. Fundacj powo逝j jako fundatorzy osoby fizyczne we w豉snym imieniu, a podmioty prawne poprzez swoich upe軟omocnionych przedstawicieli. Ka盥y cz這nek LGD mo瞠 mie zagwarantowany wp造w na dzia豉lno嗆 fundacji albo jako fundator albo jako cz這nek rady fundacji (w zale積o軼i od zapisów w statucie, który nadaj fundacji fundatorzy).Fundacj ustanawia si aktem notarialnym pod rygorem niewa積o軼i.

 

Sposób stanowienia, rejestracji i funkcjonowania fundacji okre郵aj przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity ustawy w materia豉ch do pobrania). Fundatorzy – mo瞠 to by jedna osoba lub grupa osób, przygotowuj statut i okre郵aj wysoko嗆 funduszu za這篡cielskiego.

 

Cz這nkowie LGD rejestrowanej w oparciu o ustaw o fundacjach powinni zwróci szczególn uwag na te zapisy w statucie fundacji, które odnosz si do wymogów okre郵aj帷ych zasady funkcjonowania LGD opisane w Uzupe軟ieniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 篡wno軼iowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”.

 

Ka盥a fundacja mo瞠 samodzielnie wskaza w豉軼iwego ze wzgl璠u na cele fundacji ministra sprawuj帷ego nad fundacj nadzór lub wojewod w przypadku gdy teren dzia豉lno軼i fundacji obejmuje tylko jedno województwo, a je郵i tego nie uczyni to s康 wska瞠 nadzór z urz璠u.

 

 

STOWARZYSZENIE

W przypadku gdy w sk豉d LGD wchodzi wi瘯sza liczba podmiotów (minimum 15 osób) z przewag osób fizycznych najkorzystniejsz form b璠zie stowarzyszenie. Ka盥y cz這nek LGD b璠zie mia zagwarantowany wp造w na dzia豉lno嗆 stowarzyszenia poprzez udzia w walnym zebraniu cz這nków.

 

Sposób tworzenia i rejestracji stowarzyszenia reguluj przepisy ustawy o stowarzyszeniach.

 

Stowarzyszenie mo瞠 powo豉 minimum 15 osób posiadaj帷ych zdolno嗆 do czynno軼i prawnych. Stowarzyszenia powo逝je si na zebraniu za這篡cielskim, w czasie którego uchwalany jest statut (patrz: materia造 do pobrania) i powo造wany komitet za這篡cielski. Z zebrania za這篡cielskiego spisuje si protokó (przyk豉dowy protokó znajduje si w materia豉ch do pobrania) oraz sporz康za list cz這nów za這篡cieli.

 

 

ZWI╴EK STOWARZYSZE

Zwi您ek stowarzysze b璠zie mia zastosowanie wówczas, gdy planowana b璠zie fuzja LGD albo gdy LGD b璠 tworzy stowarzyszenia. Co najmniej trzy stowarzyszenia mog powo豉 zwi您ek stowarzysze.

 

Powo造wanie zwi您ku, jego rejestracja i dzia豉lno嗆 uregulowane s w ustawie o stowarzyszeniach. Zastosowanie tego rozwi您ania przy rejestracji LGD posiada ograniczony zakres. Cz這nkami zwi您ku stowarzysze mog by tylko zarejestrowane stowarzyszenia oraz inne podmioty prawne, z tym 瞠, osoby prawne dzia豉j帷e w celach zarobkowych mog by jedynie cz這nkami wspieraj帷ymi.

 

Zmieniony ( 09.06.2015. )
 

Wyszukiwarka

Liczba go軼i

ㄠcznie: 494436 go軼i

Wsp馧pracujemy

logo_ksow.gif
europartner_logo.png

Wie軼i RSS


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj帷a w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAxNIA "PUSZCZA BIAΜWIESKA" wspó貨inansowana jest ze 鈔odków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
baner1.png